I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost HC VERVA Litvínov, a.s., se sídlem S. K. Neumanna 1598, Litvínov, PSČ: 436 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 749, IČO: 64048098 (dále jen „HC VERVA Litvínov, a.s.“ nebo „Správce“).

HC VERVA Litvínov klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností HC VERVA Litvínov, a.s. byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Společnost HC VERVA Litvínov, a.s. si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky
www. hcverva.cz (dále jen „internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro smluvní partnery, návštěvníky internetových stránek, uchazeče o pracovní pozice, tazatele a další osoby, s jejichž osobními údaji může HC VERVA Litvínov, a.s. přicházet do styku.

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

Společnost HC VERVA Litvínov, a.s. je profesionální sportovní klub. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a HC VERVA Litvínov, a.s. a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a HC VERVA Litvínov, a.s. na poskytování sjednaných služeb.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje HC VERVA Litvínov, a.s. tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, případně RČ, datum narození)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce)
 • Číslo bankovního účtu
 • Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.)
 • Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě
 • Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a HC VERVA Litvínov

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete společnost HC VERVA Litvínov, a.s. prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje HC VERVA Litvínov, a.s. tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
 • Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a HC VERVA Litvínov, a.s.

4. Nábor zaměstnanců

Pokud se chcete stát členem týmu společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. a zašlete nám Váš životopis prostřednictvím odpovědního formuláře nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj., váš zájem zúčastnit se výběrového řízení.

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.

Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé úvodní hlavičce nabízené pracovní pozice.

5. Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

Pokud jste udělil/a společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN UNIPETROL, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé dolní části nabízené pracovní pozice.

6. Zasílání obchodních sdělení

Naše klienty ve zdravé periodicitě můžeme kontaktovat s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru a to na základě oprávněného zájmu Správce v rozvoji její činnosti v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte a my Vám vyhovíme.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Správce zejména tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

Na vybraných internetových stránkách Správce máte také možnost přihlásit se k odběru novinek (newsletterů) a to zadáním Vaší emailové adresy do vymezeného pole. Abychom mohli Vaši emailovou adresu využít a informovat Vás tak o novinkách, připravovaných akcích a zajímavých projektech, budeme potřebovat Váš souhlas, což je právní základ pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který je kdykoliv odvolatelný. Je zcela na Vaší svobodné vůli, zda s námi chcete být ve spojení a být součástí našich projektů a nových výzev.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Správce tyto údaje:

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Více informací je uvedeno přímo v souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci newsletteru.

7. Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

8. Provozování kamerového systému s nepřetržitým záznamem v monitorovaných prostorách a objektech HC Verva Litvínov

Prostory a objekty Správce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce nebo jiného subjektu (zejména ochrana majetku, zdraví, života a bezpečí osob nacházejících se v monitorovaných prostorách) na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem s dalšími informacemi jako je označení správce a kontaktní údaje.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje HC Verva Litvínov zejména tyto údaje:

 • Obrazový záznam fyzických osob
 • Registrační značka vozidla

Kamerový systém je v částečném rozsahu využíván prostřednictvím Městské policie dalším správcem, kterým je město Litvínov (Městský Úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov), a to za účelem prevence kriminality a zajištění pořádku na Zimním stadionu. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů města Litvínov naleznete zde.

9. Pořizování fotografií, audiovizuálního záznamu a online-přenosu v průběhu pořádané akce

Správce může pořizovat během pořádané akce fotografie a audiovizuální záznam zachycující dění na místě akce a přítomné účastníky. Správce může umístit pořízené fotografie a audiovizuální záznam na intranet a sociální sítě, v rámci nichž má zřízen uživatelský profil. Pokud si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, upozorněte na to fotografa nebo kameramana, případně můžete upozornit Správce, že si nepřejete, aby byly pořízené fotografie či audiovizuální záznamy publikovány, či jinak šířeny.

Z některých pořádaných akcí může být pořizován i online-přenos neboli živé vysílání, a to přes internetové stránky nebo sociální sítě, v rámci nichž má Správce zřízen uživatelský profil. Na tento typ přenosu jste upozorněni již v pozvánce na takovou akci.

V souvislosti s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů z akce je právním základem oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. propagace aktivit a dobročinnosti činěné pod záštitou Správce.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Správce tyto údaje:

 • Fotografie a audiovizuální záznam

III. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je HC VERVA Litvínov, a.s. povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělil/a souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu;
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 • do odvolání souhlasu subjektem údajů u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu subjektu údajů, maximálně však po dobu 2 let od udělení souhlasu;
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici;
 • kamerový záznam po dobu maximálně 7 dnů.

Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje.

IV. Předávání osobních údajů

Ve společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Externí auditoři;
 • Město Litvínov

Za určitých podmínek je společnost HC VERVA Litvínov, a.s. pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

HC VERVA Litvínov, a.s., jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

HC VERVA Litvínov, a.s. nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost HC VERVA Litvínov, a.s. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
 • zpracování je nezákonné;
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
 • podal/a jste námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost HC VERVA Litvínov, a.s. Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, HC VERVA Litvínov, a.s. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených níže.

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.


9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. HC VERVA Litvínov, a.s. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

VI. Sociální sítě

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn, TikTok. Naše vlastní internetové stránky nevyužívají sociální pluginy ale pouze odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Twitter:

https://twitter.com/privacy

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs-CZ

VII. Soubory cookies

Co jsou cookies?

Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

K jakému účelu slouží?

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.


Musím udělit souhlas s cookies?

HC VERVA Litvínov, a.s. cookies používá v případě, že navštívíte internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

Internetové stránky HC VERVA Litvínov, a.s. používají dvě kategorie souborů cookies:

 • soubory cookies vyžadované k činnosti internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení internetových stránek.

Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou:

Vydavatel / Název Typ a funkce Trvanlivost
ASPSESSIONIDAETBCSDQ slouží pro zajištění správného fungování webu relace
zapasy%5Fsezona ukládá si aktuální sezónu sezóna
Dále využíváme i cookies třetích stran, kteréslouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie.Těmito jsou:
Vydavatel / Název Typ a funkce Trvanlivost
Google / test_cookie Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie. 1 den
Google / _GRECAPTCHA Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. 180 dní
Google / rc::a Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. 29 dní
Google / rc::b Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. 29 dní
Google / rc::c Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. 29 dní
Google / collect Používá se k odesílání údajů do služby Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními. 29 dní
Google / _ga Používá se v nástroji Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webových stránkách a dat první a poslední návštěvy. 2 roky
YouTube / consent YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí YouTube a zaznamenává anonymní statistické údaje. 29 dní
YouTube / YSC Soubor cookie YSC je nastaven společností Youtube a slouží ke sledování zobrazení vložených videí na stránkách Youtube. 29 dní
YouTube / yt-remote-connected-devices Služba YouTube nastavuje tento soubor cookie k uložení předvoleb videa uživatele, který používá vložené video YouTube. 29 dní
YouTube / yt-remote-device-id YouTube nastaví tento soubor cookie k uložení předvoleb videa uživatele, který používá vložené video YouTube. 29 dní
Ticketportal / __RequestVerificationToken Pomáhá předcházet útokům typu CSRF (Cross-Site Requ est Forgery). 30 dní
Ticketportal / ASP.NET_SessionId Uchovává stav relace návštěvníka napříč požadavky na stránku. 29 dní

Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.

Můžu cookies odmítnout?

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Tyto zásady byly aktualizovány dne 12. 4. 2023.